Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czym jest plan równości płci?

Uniwersytet Jagielloński prowadzi działania przygotowawcze w celu wdrożenia Planu równości płci (ang. Gender Equality Plan, GEP).

W ramach polityki Unii Europejskiej na rzecz propagowania równouprawnienia podkreślana jest waga kwestii równości, inkluzywności, integracji i innowacyjności, a równouprawnienie płci traktowane jest jako ważny cel społeczny i polityczny. Propagowanie równości przez zmianę instytucjonalną jest jednym z priorytetów UE wdrażanych przez Komisję Europejską. Kierowana do państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych Strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości płci na lata 2020-2025 przyjęła za główny cel wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (The European Research Area - ERA). Również program ramowy Horyzont Europa na lata 2021-2027 wyznacza równość płci jako priorytet przekrojowy, którego celem jest zwiększenie poziomu równouprawnienia wśród badaczek i badaczy.

Jako cele strategiczne przyjmuje się:

  • propagowanie równych szans dla wszystkich,
  • eliminowanie przyczyn braku równości płci,
  • zniesienie uprzedzeń ze względu na płeć,
  • uwzględnienie aspektu płci i włączenie aspektu płci do treści z zakresu badań naukowych i innowacji.

Jednostki sektora publicznego, ośrodki badawcze oraz instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym, które będą aplikować do programu Horyzont Europa o granty na realizację projektów badawczych, zobowiązane zostały do opracowania i wdrożenia planu działań w zakresie równości płci.

Program Horyzont Europa wyznacza nowe wymogi:

  1. posiadanie Planu równości płci jako kryterium kwalifikowalności dla uczestników programu Horyzont Europa;
  2. równowaga płci w zespołach badawczych jako kryterium rozstrzygające w przypadku wniosków grantowych z taką samą liczba punktów w rankingu.

Posiadanie Planu równości płci będzie stanowiło kryterium kwalifikowalności w konkursach programu Horyzont Europa, w których nabór wniosków kończy się w roku 2022 i później.

Plan na rzecz równości płci ma być instrumentem promowania równości kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach działalności, w tym również w obszarze realizacji projektów badawczych. Jego cele szczegółowe to:

  1. zapewnienie równych szans w środowisku pracy,
  2. zapobieganie różnicom w traktowaniu kobiet i mężczyzn (work-life balance),
  3. lepsze zintegrowanie wymiaru płci w projektach naukowych, poprawa jakości badań i ich znaczenia dla społeczeństwa.